Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Voorlopig logo Archeologie en Utrecht
    Minor    Cursus A&U Home    Rooster    Docenten    Contact    Nieuws   

 

Cursus Inleiding in de Archeologie (voorheen 'cursus Archeologie & Utrecht')

Dept. Fysische Geografie, Faculteit der Geowetenschappen

 


 

Studiewijzer cursus Inleiding in de archeologie (GEO2-1220)

 

Algemene cursusgegevens

·         Naam van de cursus: Inleiding in de archeologie
·         Code: GEO2-1220
·         Omvang: 7,5 ECTS
·         Niveau: 2
·         Onderwijsperiode, start- en einddatum: Blok 1, september-november 2015 (timeslot A)
·         Aantal directe contacturen per week: doorgaans 8, incidenteel 4-6. Zie ook de contacturen
·         Voertaal: Nederlands
·         Cursuswebsite/WebCT: deze website en Blackboard, de digitale leeromgeving van de UU
·         Naam cursuscoördinator: gegevens bereikbaarheid (email-adres, tel.nr., gebouw en kamernr.):
           Prof.dr. E. Jansma
           email: (a) e.jansma@cultureelerfgoed.nl; (b) e.jansma@uu.nl
           adres: Utrecht Uithof, Van Unnikgebouw Zonneveldvleugel, kamer 105 (op afspraak)
           telefoon: 06 11 59 54 75
·         Naam docent(en): zie boven en het docentenoverzicht
 

Plaats in het curriculum

 

Studenten Faculteit der Geowetenschappen
De cursus “Inleiding in de archeologie” is verplicht onderdeel van de minor “Archeologie” die wordt aangeboden door de Faculteit der Geowetenschappen in samenwerking met de Faculteit der Geesteswetenschappen. Deze minor biedt een introductie in de Archeologie, waarbij de Geoarcheologie centraal staat. Belangrijke vragen in de archeologie zijn bijvoorbeeld: Door welke processen en onder welke omstandigheden zijn de archeologische overblijfselen in een bepaald gebied ontstaan? Wat is de ouderdom van deze overblijfselen? Wat vertellen deze overblijfselen ons over de voormalige omgang met het landschap?
 
Studenten Faculteit der Geesteswetenschappen
De cursus “Inleiding in de archeologie” is een van de vier verplichte onderdelen van de minor “Archeologie” die wordt aangeboden door de Faculteit der Geesteswetenschappen in samenwerking met de Faculteit der Geowetenschappen. Meer informatie over deze minor vindt u hier.
 
Wie kan zich inschrijven?
De cursus is toegankelijk voor tweedejaars studenten. Het staat eenieder vrij zich in te schrijven.
 
Veronderstelde voorkennis
Geen
 
Ingangseis
Geen
 
Korte inhoud
De Archeologie bestudeert de materiële overblijfselen van culturen uit het verleden en de aardkundige context van deze overblijfselen. In dit inleidende college wordt de archeologie gepresenteerd in het kader van het nationale archeologische bestel en de erfgoedzorg in het algemeen via case studies van onder meer Utrechtse archeologische sites en vondsten. De nadruk ligt op de interdisciplinaire samenhang tussen archeologie/erfgoedzorg en de geowetenschappen. De reeks is opgebouwd rond Utrechtse thema’s, zoals de bouwgeschiedenis van het Domplein (centrum Utrecht, Romeinse tijd – Middeleeuwen) en onderzoek naar scheepsvondsten in Leidsche Rijn (Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen). Vanuit deze and andere voorbeelden zullen theorieën, methoden en de actuele praktijk van de archeologie worden verkend. Via locatiebezoek en excursies maken de deelnemers kennis met belangrijke actoren binnen het Nederlandse archeologische bestel.
 
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus heeft de student via colleges en excursies de volgende kennis verworven:
·         Basiskennis van de archeologische periodes en culturen, met de nadruk op Nederland.
·         Basiskennis van het ontstaan van het Nederlandse landschap, met nadruk op het rivierengebied.
·         Basiskennis van de voormalige menselijke omgang met het landschap.
·         Basiskennis van de organisatie van het Nederlands archeologisch bestel (actoren en instrumenten).
·         Basiskennis van de ‘archeologische cyclus’.
·         Basiskennis van de archeologie als inter- en multidisciplinair onderzoeksveld, incl. de raakvlakken met   
      historische - en fysische geografie, (kunst-)geschiedenis en bouwhistorie.
Hiernaast heeft de student door het maken/presenteren van een werkstuk de nieuw verworven  kennis toegepast en de volgende competenties verder ontwikkeld:
·         Informatie analyseren, structureren en synthetiseren.
·         Verworven kennis en inzichten gebruiken bij het analyseren en oplossen van vraagstukken.
·         Onderzoeksvragen formuleren, hypothesen en verklaringen formuleren.
·         Zelfstandig bijhouden van ontwikkelingen en nieuwe kennis.
·         Kennis en begrip in bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context plaatsen.
·         Schriftelijk werkstukken vervaardigen en mondeling presenteren over het vakgebied en eigen werk in de
      Nederlandse taal, gebruikmaken van de geëigende presentatietechnieken, afgestemd op een gegeven
      forum.
·        Informatie overdragen aan vakgenoten en niet vakgenoten.
 
Programma en rooster
Het programma bestaat uit hoorcolleges (maandagochtend 9:100-13:00 uur) en locatiebezoek/excursies (woensdagochtend, 9:00-13:00 uur). De locaties van de hoorcolleges en toetsen zijn te vinden via deze link. Zie het rooster voor details over de collegezalen, de thema’s en docenten per college, de inleverdatum van het werkstuk en de datum van de schriftelijke eindtoets. Eventuele roosterwijzigingen tijdens de cursus worden doorgegeven via Blackboard. 
 
Studiemateriaal
Relevante websites en literatuur worden steeds per college mondeling en via Blackboard bekend gemaakt. Er wordt onder meer verwezen naar:
·         De Nederlandse Archeologie website.
·         Het archaeologische data en literatuurarchief EASY van DANS.
·         De nationale Archeologiebalans 2002 (beschikbaar via EASY).
·         De nationale Erfgoedbalans 2009.
·         De archeologische richtlijnen zoals vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).
Niet verplicht maar wel een aanrader is het boek: Kooijmans, van den Broeke, Fokkens & van Gijn (red.), 2005: Nederland in de Prehistorie.
 
Toetsing en beoordeling
·         Aanwezigheids- en inspanningsverplichtingen: deelname aan 70% van de hoorcolleges is verplicht; deelname aan de locatiebezoeken/excursies is verplicht. Door middel van aanwezigheidsformulieren wordt de aanwezigheid geregistreerd.  
·         Hoe te handelen bij afwezigheid op verplichte momenten door overmacht: van te voren contact opnemen met de cursuscoördinator Prof.dr. E. Jansma (e.jansma@uu.nl  en +06 25000055).
·         Op welke wijze wordt getoetst en het aantal toetsen:  1 werkstuk, 1 mondelinge presentatie, 1 schriftelijke eindtoets; 1 herkansing (schriftelijke herkansingstoets).
·         Methode bij schriftelijke toetsing: gesloten boek tentamen.
·         Wanneer en waar toetsing plaatsvindt: zie rooster.
·         Wat wordt getoetst op het gebied van vakkennis en academische vaardigheden:
  • Werkstuk en mondelinge presentatie: toepassen van de nieuw verworven kennis, zie voorts hierboven onder Cursusdoelen.
  • Schriftelijke eindtoets: beheersing van de aangeboden stof (colleges en literatuur), zie voorts hierboven onder Cursusdoelen.
·         Welke stof men moet bestuderen voor de toetsing: dit wordt wekelijks bekend gemaakt in de colleges en via Blackboard door middel van pdf’s van de collegepresentaties en een document getiteld ‘Leerdoelen’ waarin de leerstof en leervragen per college worden aangegeven.
·         Weging/puntenverdeling tussen de verschillende onderdelen van de toetsing: werkstuk 30%, mondelinge presentatie 10%, schriftelijke eindtoets 60%. Bij herkansing vervallen eerdere cijfers; slaagt men voor de herkansing dan volgt een 6 als eindcijfer voor de gehele cursus.
·         Bij welke resultaat heeft men recht op een aanvullende toetsing en hoe dit wordt georganiseerd: een hertentamen of reparatieopdracht is toegestaan als als de student een onafgerond eindresultaat voor de gehele cursus heeft van 4,00 of hoger.
·        Hoe te handelen bij afmelding voor een tentamen of presentatie wegens ziekte: na herstel moet een doktersverklaring worden ingeleverd bij de secretaris van de examencommissie. Zonder doktersverklaring heeft de student geen recht op reparatie/hertentamen/vervangende opdracht. 
·         Bij welke resultaat moet men de cursus in z’n geheel overdoen: 5,5 of lager

 

 

De studiewijzer van GEO2-1220 is voor het laatst bijgewerkt op 20 juni 2016

 

 

Naar het cursusrooster

 

 

 

Archeologie

ProjectsWiki: Archeologie en Utrecht Studiewijzer