Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
 

 Het doel van dit project is het ondersteunen van de online samenwerking en communicatie bij de creatie van Evidence Based Critical Reviews (EBCR). Evidence Based Medicine is gericht op de toepassing van kennis uit medisch wetenschappelijk onderzoek in de praktijk, en werkt volgens een methode waarbij de (dieren)arts gevalideerd en klinisch relevant onderzoek integreert met zijn klinische expertise en met de unieke waarden en situatie van de patiënt. Het zou daardoor een belangrijke bijdrage aan effectieve en ethisch verantwoorde zorg kunnen leveren. EBM is primair ontwikkeld in het medische werkgebied maar staat in veel andere gebieden van medische wetenschap in de belangstelling, waaronder farmaceutische en veterinaire wetenschappen.
EBM steunt op de resultaten verkregen uit wetenschappelijk medisch onderzoek. Echter er is een overvloed aan informatie en het totale aanbod moet wel systematisch en kritisch worden bekeken om tot een goed afgewogen oordeel te komen. Evidence Based Critical Reviews (EBCR’s of kortweg CR’s) spelen bij EBM een belangrijke rol omdat een CR, in de context van een klinische vraag, een dekkende samenvatting geeft van alle relevante, beschikbare, gevalideerde  en wetenschappelijke medische onderzoeksgegevens, kritisch en systematisch beoordeeld en gewogen door experts. CR’s worden strict methodisch opgesteld met een gestructureerd geformuleerde (soms wel PICO structuur genoemd) klinische vraag als uitgangspunt en bevatten op controleerbare wijze de resultaten (b.v. in de vorm van ge-aggregeerde datatabellen van de betreffende onderzoeken) waarop de uiteindelijke “evidence” bij de beantwoording van de klinische vraag is gebaseerd. Een centrale gedachte binnen de literatuur over EBM is dat een ontwikkeling wordt ingezet van “opinion based clinical care” naar “evidence based clinical care”. In de beoordeling door slechts één expert, hoe zorgvuldig uitgevoerd ook, zit dan altijd een zekere bias. In samenwerking opstellen van het antwoord op een klinische vraag, daadwerkelijk samen schrijvend of via een proces van peer review is daarom essentieel om tot kwalitatief goede resultaten te komen. Ook in de literatuur over EBM  is consensus dat samenwerking bij het opstellen van CR’s leidt tot scherpere en meer accurate resultaten. Daarnaast is er (gestoeld op empirisch onderzoek) sprake van het verminderen van de werklast en productietijd bij het in samenwerking tot stand komen van CR’s.
In operationele zin kan de huidige werkpraktijk sterk worden verbeterd door de inzet van een op de workflow toegesneden “collaboratory”. Voor zover samenwerkings- en review-processen nu al voorkomen, zijn deze veelal op traditionele wijze georganiseerd en leiden tot veel e-mail verkeer. De opslag van de CR’s is in pdf of HTML, van georganiseerd versiebeheer en annotatie (voortschrijdend inzicht en waardering documenteren) is zelden sprake en de ontsluiting van de CR’s maakt geen optimaal gebruik van de specifieke document structuur of van ge-avanceerde distributie mogelijkheden van online raadpleging (op bv handheld devices).

In dit project wordt:
1.  een collaboratory gerealiseerd die op een consistente wijze de creatie en de review van CR’s ondersteunt en online samenwerking hierbij optimaliseert;
De EBCR-collaboratory wordt een (optioneel) onderdeel van het Basis Virtuele KennisCentrum dat binnen het Strategisch Programma ‘Partner in science’ gerealiseerd wordt.
2.  
een specifiek repository voor Critical Reviews gerealiseerd.

Doel is uiteindelijk de optimale ondersteuning van de methodologische uitgangspunten van Evidence Based Medicine.

Projectleider: Jikke de Groot 

Dit project is een samenwerking tussen de UniversiteitsBibliotheek Utrecht en (onderdelen van) de faculteiten Diergeneeskunde, Geneeskunde en Farmacie van de Universiteit Utrecht en wordt gesubsidieerd door de SURF Foundation.
 
Project EBCR