PARTNER is een programma met een ruime horizon. De richting is bekend en de koers voor het eerste deel van het traject is uitgezet. In deelprojecten worden instrumentarium, werkwijzen, vaardigheden, en de organisatie ontwikkeld die nodig zijn om het programma vorm te geven. PARTNER voorziet in nauwe samenwerking tussen UBU, IVLOS en ICT UU als ondersteunende partijen en faculteiten voor directe inbedding in de reguliere onderwijs- en onderzoekstrajecten. Een eerste set deelprojecten zal in 2008 worden beëindigd en daarmee gaan de eerste zes VKC's van start in drie faculteiten;  deze deelprojecten zijn samen met de betrokken faculteiten in separate projectplannen uitgewerkt.  

De resultaten en ervaringen die uit deze eerste serie deelprojecten voortvloeien zullen de voort te zetten koers mede bepalen. Langs geleidelijke weg zal gewerkt worden aan verbreiding van het concept en het instrumentarium bij andere faculteiten, via nieuwe deelprojecten en gesteund door een inhoudelijk commitment.

 

De coördinatie van het programma ligt in handen van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, die het programmamanagement voor haar rekening neemt, ontwikkelcapaciteit beschikbaar stelt, functionele en inhoudelijke ondersteuning bij de uitrol en het gebruik verzorgt. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen heeft een belangrijke rol in het bewaken van de algemene doelstelling, samenhang tussen de PARTNER-projecten onderling en hun samenhang met andere relevante projecten (binnen en buiten de UU).