Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
 

Volledig ontwikkeld functioneert een VKC als ‘platform’ en gemeenschap (community)  waar professionals en wetenschappers – vanuit gemeenschappelijke belangen en interesses - informatie uitwisselen, inzichten delen en aan elkaar toetsen, resultaten uit innovatie, onderzoek en professionalisering op elkaar betrekken, samenwerken en van wederzijdse deskundigheid profiteren en elkaar kritisch bevragen. Het kunnen functioneren in een VKC, en daarbij niet alleen informatie halen en/of gebruiken, maar ook nieuwe informatie bijdragen, vergt bekwaamheden op diverse terreinen. Uiteindelijk is de kwaliteit van de informatie(-uitwisseling) in het VKC afhankelijk van de bekwaamheden van haar gebruikers. Daarmee is de visie dat het academisch onderwijs studenten opleidt tot het ‘lidmaatschap’ (behoren tot) een bepaald wetenschappelijk circuit/academische expertise- of beroepsgroep het centrale uitgangspunt voor het opzetten van een VKC. De afgestudeerde student/alumnus heeft de kennis, vaardigheden, houding aangeleerd behorend bij die groep. De expertise- of beroepsgroep zelf wordt gevormd door een groep praktiserende wetenschappelijk geschoolde professionals (wetenschappers, onderzoekers, apothekers, artsen, psychologen, etc.) die gemeenschappelijke uitdagingen kennen, die regelmatig contact hebben, in het werk bij elkaar betrokken zijn, die van elkaar leren en zo met elkaar proberen hun deskundigheid te verbeteren. 

De leden van een community bepalen zelf wie er exclusief toegang krijgt tot het virtuele kenniscentrum. Primair zijn dat de wetenschappelijk onderzoekers en/of docenten. Gekwalificeerde vakkennis van een specifiek kennisgebied is een eerste vereiste om toegelaten te worden tot het virtuele kenniscentrum, omdat daar de kennisuitwisseling plaats vindt. Het lidmaatschap van een universitaire community betekent onder andere dat men de algemeen geaccepteerde kwalificaties heeft om informatie te kunnen beoordelen op relevantie en wetenschappelijke betrouwbaarheid en deze kennis kan refereren aan verworven inzichten. De onderzoekers binnen de community hebben de vaardigheden om kwaliteitskennis te wegen, erover te discussiëren en er nieuwe kennis aan toe te voegen. Als onderzoekers aan een bepaald onderwerp werken, maken zij de afweging welke masterstudenten zij toegang willen geven tot een onderzoeksproject van het virtuele kenniscentrum. Zij bereiden de studenten daarmee voor op het toekomstige lidmaatschap van het virtuele kenniscentrum. 

De alumni die zich vanuit hun beroepsveld  betrokken voelen bij de universitaire community kunnen in het virtuele kenniscentrum van de onderzoeksgroep ook deelnemen aan discussies en er waardevolle informatie uit hun beroepspraktijk aan toevoegen, of zich laten inspireren door nieuwe kennis op hun vakgebied. Door die wederzijdse beïnvloeding van onderzoekers en alumni van de faculteit kan het virtuele kenniscentrum uitgroeien tot een stimulerende vorm van samenwerking op het gebied van uitwisseling en uitbreiding van kennis over een specifiek onderzoeksonderwerp.

 

Voor wie?