Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
 

Het programma PARTNER vindt zijn grondslag in de noodzaak en het belang (voor onderzoekers en docenten) om bij te blijven in het eigen vakgebied en het besef dat dit behalve het halen van kennis en ervaring bij anderen, net zo goed het inbrengen van eigen kennis en ervaring betekent. Het kunnen en willen delen van kennis en ervaring vormt niet alleen de basis om te kunnen overleven (in het vakgebied); het vormt ook de aanzet tot het aangaan van de uitdaging om tot betere kennis te komen.

Het model van collegiale kennisuitwisseling is niet nieuw, het medium wel. Het gebruik van ICT heeft het proces in een stroomversnelling doen belanden. Terugkoppeling vindt gemakkelijker, meer open en in een eerder stadium van het productieproces van kennis plaats. Tevens is het benodigde referentiemateriaal direct voor iedereen beschikbaar. Het is belangrijk voor studenten, docenten, onderzoekers en de instellingen in het hoger onderwijs in het algemeen om deze collegiale, informatiegebaseerde ICT-gestuurde netwerken te (leren) ontwikkelen en er in te (leren) werken. PARTNER wil daarin voorzien.

De Universiteitsbibliotheek Utrecht heeft als missie om faciliterend en dienstverlenend te zijn in deze processen. Die faciliterende rol heeft in het verleden al tot indrukwekkende resultaten geleid ten aanzien van de duurzame opslag en ontsluiting van de traditionele media als het gedrukte boek en tijdschrift, maar ze moet in een steeds "virtueler" wordende wereld met "nieuwe" en "oude" digitale kennisproducten, opnieuw ingevuld worden. De UB heeft de positie, de middelen, de kennis maar vooral ook de ambitie om dat waar te maken en een echte Partner in Science te zijn! Centraal in die nieuwe rol van de UB staat het concept van de Virtuele Kennis Centra (VKC's) voor goed gedefinieerde kennisdomeinen, specifiek en toegesneden op de wensen van de groep, dynamisch en snel aan te passen, met duurzame waarborgen voor de toegang en opslag van digitale kennisproducten.

Visie